Colofon Deltaprogramma 2019

Het Deltaprogramma 2019 is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Dit is de online versie van het Deltaprogramma 2019 dat op Prinsjesdag 2018 aan de Staten-Generaal is aangeboden.

Uitvoering
Staf deltacommissaris

Concept, ontwerp, productie
Delta3, Den Haag

Coördinatie en begeleiding
Tessa Haan Projectbegeleiding, Almere

Tekstadvies
Met Andere Woorden, Arnhem

Tekstcorrectie
Segeren Tekst, Den Haag

Fotografie

 • Hoogwater Nieuwe Waterweg, november 2017: Tineke Dijkstra Fotografie
 • Droogte zomer 2018: suikerbietenveld, Groesbeek: Flip Franssen
 • Wateroverlast en regen in stedelijk gebied, mei 2018: Tineke Dijkstra Fotografie
 • Damwandproef bij Eemdijk, maart 2018: aangeleverd via: POV Macrostabiliteit
 • Droogte zomer 2018: Ooijpolder bij Nijmegen: Flip Franssen
 • Klimaatadaptieve binnentuin Groene Mient, Den Haag, mei 2018: Tineke Dijkstra Fotografie
 • Dijkversterking Houtribdijk, Lelystad, juni 2018: Tineke Dijkstra Fotografie
 • Hoogwater in Biesbosche polder de Noordwaard, Werkendam, januari 2017: Rob Poelenjee
 • Vitaal en kwetsbaar: olieoverslag Westpoort, Amsterdam, 2018: Flip Franssen
 • Versterking Prins Hendrik Zanddijk, Texel, juli 2018: Tineke Dijkstra Fotografie
 • De stormvloedkeringen alle vijf gesloten op 3 januari 2018:
  • Balgstuw Ramspol: Hollandse Hoogte, Martijn de Jonge
  • Maeslantkering: Hollandse Hoogte, Peter Hilz
  • Oosterscheldekering: Dirk-Jan Gjeltema
  • Hartelkering: aangeleverd door Rijkswaterstaat, Driton Binaku
  • Hollandsche IJsselkering: Pieter van Dieren

Figuren

1 Planning eerste zesjaarlijkse herijking op hoofdlijnen Delta 3
2 Prognose van de uitvoering van dijkversterkingen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma in kilometers Rikkers Infographic
3 Prognose van de uitvoering van verbeteringen van kunstwerken in het Hoogwaterbeschermingsprogramma Rikkers Infographic
4 Stand van zaken Ruimte voor de Rivier per 31 december 2017 Aangeleverd door Programmabureau Ruimte voor de Rivier/Rikkers Infographics
5 Routekaart Zoetermeer Rikkers Infographics
6 Samenvatting voorgang vitale en kwetsbare functies voor de stappen ‘weten’, ‘willen’, ‘werken’ Rikkers Infographic
7 Budgetten Deltafonds, per artikel en in totaal op basis van de Ontwerpbegroting 2019 Delta 3
8 De gemiddelde jaarlijkse investeringsuitgaven van de waterschappen in de periode 2018-2021, verdeeld over de taken Delta 3
9 De totale investeringsuitgaven in de periode 2018-2021 per waterschap, verdeeld over de taken Delta 3
10 De totale exploitatiekosten van waterschappen in 2018, verdeeld over de beleidsvelden Delta 3
11 Tentatieve extrapolatie Deltafonds Delta 3
Kaarten
1 Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie Posad
2 Deltaplan Waterveiligheid Posad
3 Deltaplan Zoetwater Posad

Deltaprogramma

Het Deltaprogramma is een nationaal programma. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken hierin op een vernieuwende manier samen met inbreng van maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, burgers en het bedrijfsleven. Het doel is om Nederland ook voor de volgende generaties te beschermen tegen hoogwater, te zorgen voor voldoende zoetwater en ons land zo in te richten dat het klimaatbestendig en waterrobuust wordt, om zo grote schade te voorkomen. De samenwerking is opgebouwd rond de thema’s Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie in nauwe interactie met gebieden, waarin deze thema’s concreet worden uitgewerkt.

De deltacommissaris doet jaarlijks een voorstel voor het Deltaprogramma aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, bevordert de uitvoering van het Deltaprogramma en bewaakt de voortgang. Het voorstel bevat tevens drie deltaplannen met alle geprogrammeerde maatregelen en voorzieningen: een Deltaplan Waterveiligheid, een Deltaplan Zoetwater en een Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Het Deltaprogramma wordt ieder jaar op Prinsjesdag aan de Staten-Generaal aangeboden.

www.rijksoverheid.nl/deltaprogramma
www.deltacommissaris.nl

Dit is een uitgave van

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

September 2018

Het eerste Deltaprogramma verscheen op 21 september 2010.
Het tweede Deltaprogramma verscheen op 10 september 2011.
Het derde Deltaprogramma verscheen op 18 september 2012.
Het vierde Deltaprogramma verscheen op 17 september 2013.
Het vijfde Deltaprogramma verscheen op 16 september 2014.
Het zesde Deltaprogramma verscheen op 15 september 2015.
Het zevende Deltaprogramma verscheen op 20 september 2016.
Het achtste Deltaprogramma verscheen op 19 september 2017.
Dit negende Deltaprogramma verscheen op 18 september 2018.